Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

(dále jen „Zásady“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout Subjektům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.
 2. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
  1. Správcem Seyfor, a. s. se sídlem Drobného 49, Brno 602 00, IČ: 01572377, DIČ: CZ01572377, e-mail: a další firemní e-maily ve tvaru s koncovou částí @solitea.com, tel: +420 549 522 511
  2. Subjektem fyzická osoba, která sdělí nebo zpřístupní Správci svůj osobní údaj; a
  3. Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby, daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, informace o výsledku certifikační zkoušky.

Správce jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Subjektů souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

 1. Správce provozuje web www.svobodnaucetni.cz, jehož součástí je neveřejná sekce zpřístupňující Subjektům služby Správce.
 2. Správce je správcem Osobních údajů. Osobní údaje jsou dále zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, oprávněných zájmů Správce nebo k naplnění účelu smlouvy uzavírané s Vámi také těmito osobami:
  • Institut certifikace Svazu účetních, a.s., Vinohradská 2022/125, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ: 264 97 671,
  • Svaz účetních České republiky, z.s., Vinohradská 2022/125, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 005 71 288,
  • GOPAY s.r.o., 370 01 Planá, Česká republika, IČO 260 46 768,
  • Poradce Podnikatele, spol. s r.o., Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7, IČ: 49 678 876,
  • SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO 292 10 372,
  • VSHosting s.r.o., Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 615 05 455,

Institut certifikace Svazu účetních, a.s., a Svaz účetních České republiky, z.s., jsou jako subdodavatelé služeb pro Správce zpracovateli osobních údajů Subjektů. Tito zpracovatelé jsou na základě smlouvy se Správcem oprávnění zapojit do zpracování další zpracovatele.

II. Účel zpracování Osobních údajů

 1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
  1. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Správcem a Subjektem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Správce tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
  2. k marketingovým účelům vč. zasílání newsletterů, aby Správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich potřebám Subjektu, pro tento účel zpracování správce získává jednoznačný souhlas Subjektu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
  3. k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterými jsou řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Správcem a Subjketem, plnění zákonných povinností, které Správci ze smluvního vztahu mezi ním a Subjektem vyplývají, ochrana reputace Správce jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Správce pro případné soudní spory.

III. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování

 1. Na Subjekty se vztahuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
 2. Subjekt bere na vědomí, že odesláním nebo zpřístupněním Osobních údajů započne zpracovávání Osobních údajů Správcem.
 3. Pokud Subjekt neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se Správcem nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správcem.
 4. Poskytování Osobních údajů Správci je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro účely, které nepředstavuje plnění smluvní a zákonných povinnosti či ochranu oprávněných zájmů Správce, je od Subjektu vyžadován souhlas. Pokud Subjekt neudělí Správci souhlas ke zpracování Osobních údajů k těmto účelům neznamená to, že by Správce v důsledku toho odmítnul poskytovat veškeré své služby.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Správcem a Subjektem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.
 6. V případě uzavření smlouvy budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 10 let pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Správcem a Subjektem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce.
 7. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Správcem a Subjektem.
 8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 5, odst. 6 a odst. 7 Správce Osobní údaje zlikviduje.
 9. Subjekt je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
 10. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 11. Osobní údaje Subjektů nebudou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci.
 12. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným i automatizovaným způsobem.
 13. Subjekt bere na vědomí, že jeho Osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti VSHosting s.r.o.. Správce využívá služby SmartEmailing poskytovatele SmartSelling a.s., jejichž provoz je v souladu s českými standardy ochrany osobních údajů.

 

IV. Práva Subjektu související se zpracováváním

1. Subjekt má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce, nebo na jeho e-mail:

2. Subjekt má dále právo:

a. Být informován o zpracování svých Osobních údajů

 1. Subjekt je oprávněn od Správce požadovat informace, zda jsou Osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, má Subjekt právo od Správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích Správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených Osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Osobních údajů, o oprávněných zájmech Správce, o výčtu práv Subjektu, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných Osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.
 2. Pokud Správce hodlá dále Osobní údaje Subjektu zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Subjektu ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

b. Požadovat od Správce přístup k jeho Osobním údajům

 1. Subjekt je od Správce oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, době uchovávaní Osobních údajů, informace o právech Subjektu (práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji Osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Subjekt, informace a záruky v případě předávání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Subjekt má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

c. Na opravu poskytnutých Osobních údajů

 1. Pokud došlo na straně Subjektu například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jine skutečnosti, kterou lze považovat za Osobní údaj, má Subjekt právo od Správce požadovat opravu zpracovávaných Osobních údajů. Navíc má Subjekt právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

d. Na výmaz poskytnutých Osobních údajů

 1. V určitých stanovených případech má Subjekt právo požadovat, aby Správce Osobní údaje Subjektu vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce Osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, Subjekt se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost Subjektu pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo Subjektu na výmaz může mít Správce povinnost či oprávněný zájem si Osobní údaje Subjektu ponechat) a o jejím vyřízení bude Subjekt detailně informován.

e. Na omezení zpracování Osobních údajů

 1. Správce zpracovává Osobní údaje Subjektu pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však Subjekt měl pocit, že Správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které Osobní údaje zpracovává, může Subjekt podat žádost, aby jeho Osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly Osobní údaje blokovány. Žádost Subjektu pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení bude detailně informován.

f. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 1. Subjekt se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/

3. V případě, že by se Subjekt domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat Správce o vysvětlení a to e-mailem na adresu
 2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na , aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Subjekt. Nevyhoví-li Správce námitce, má Subjekt právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Subjektu obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4. Subjekt může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese Seyfor, a. s., Drobného 49 Brno, 602 00, nebo elektronicky na adrese .

5. Požádá-li Subjekt o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

6. Pokud Subjekt uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Správce mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Subjekt požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

7. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

8. Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány.

 

V. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem a Správcem jsou příslušné české soudy.
 2. Subjekty, které prostřednictvím objednávky poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.
 3. Znění Zásad může Správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce informuje Subjekty e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
 4. Tyto Zásady nabývají účinnosti 1. dubna 2021.

 

 
731 695 911
Den otevřených dveří již za:
0 dny 0 hod. 0 min. 0 sek.
Den otevřených dveří

Zúčasněte se on-line
dne otevřených dveří

Lektor Ing. Jaroslav Veselka vám detailně představí akademii a odpoví na vaše otázky.

Ukázat termíny