Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky se vztahují a jsou závazné pro poskytování služeb a dodávání digitálního obsahu na webovém serveru www.svobodnaucetni.cz (dále jen „webové stránky“) a upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o dodání digitálního obsahu a poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), kdy na jedné straně vystupuje jako poskytovatel společnost Solitea, a.s a na druhé straně vystupuje Uživatel.

Veškeré smluvní vztahy vzniklé v rámci těchto Obchodních podmínek jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění dále jen „autorský zákon“). Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Základní ustanovení

Poskytovatel je obchodní společnost Seyfor, a. s., se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, IČO 015 72 377, DIČ CZ01572377, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7072. Poskytovatel je osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, resp. Poskytovatel je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů zpřístupňuje Uživateli digitální obsah nebo poskytuje služby.

Uživatel se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavře nebo hodlá uzavřít Smlouvu s Poskytovatelem.

Spotřebitelem je každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je vždy právnická osoba a dále ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Uvedením identifikačního čísla osoby (IČO) dává Uživatel najevo, že je podnikatelem.

Svobodnou účetní, projektem je sérii vzdělávacích videí a učebních materiálů v písemné podobě (v elektronickém formátu) v oblasti účetnictví, prezentující Uživatelům elementární znalosti nezbytné pro účtování mikro účetních jednotek dle platného a účinného právního řádu České republiky, a uváděné na trh pod obchodním označením Svobodná účetní.

Kurzovné je odměna hrazená Uživatelem za zpřístupnění obsahu Svobodné účetní a poskytování dalších služeb splatná před zpřístupněním obsahu Svobodné účetní.

Uživatel vyplněním registračních údajů a odesláním objednávky ke zpřístupnění Svobodné účetní potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně sdělení před uzavřením Smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Sdělení Spotřebitelům před uzavřením Smlouvy

Poskytovatel uvádí následující:

  1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;
  2. Poskytovatel požaduje úhradu Kurzovného před zpřístupněním Svobodné účetní;
  3. V případě Smluv uzavíraných v rámci těchto Obchodních podmínek se nejedná o Smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
  4. Ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách provozovaných Poskytovatelem uváděny včetně DPH, a dále včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, využívání služeb a zobrazení Svobodné účetní vyžaduje připojení k síti internet, které si musí zajistit na své náklady a nebezpečí Uživatel;
  5. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva jsou upraveny v čl. 5 těchto Obchodních podmínek;
  6. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Poskytovatele, a zaslána na emailový účet Uživatele uvedený v objednávce;
  7. Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy  případně se Uživatel může se svou stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

1. Informace o Poskytovateli

1.1 Provozovatel webových stránek www.svobodnaucetni.cz je Poskytovatel

Seyfor, a. s.,

Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno,

IČO 015 72 377, DIČ CZ01572377,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7072.

1.2 Kontaktní údaje

Bc. Róbert Krupa

manažer projektu

+420 731 695 911         

1.3 Bankovní spojení

Česká republika

Komerční banka

Číslo účtu: 7098760287
Kód banky: 0100

Zahraniční platby

SWIFT KÓD: KOMBCZPP
IBAN: CZ9701000000007098760287

2. Smlouva

2.1 Vznik smlouvy

Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel zavazuje zpřístupnit, na dobu určitou, obsah Svobodné účetní Uživateli, a to streamovaně přes internet pomocí počítače nebo jiného koncového zařízení Uživatele skrze webový prohlížeč nainstalovaný na takovém zařízení. Na základě Smlouvy se Poskytovatel rovněž zavazuje poskytovat Uživateli další služby v rozsahu uvedeném v prezentaci služeb na webových stránkách Poskytovatele. Doba, po kterou Poskytovatel umožní uživateli přístup ke Svobodné účetní a využívání jiných služeb je uvedena v popisu služeb na webových stránkách Poskytovatele.

Za jiné služby poskytované na základě Smlouvy se považují zejména:

1) poskytování odpovědí na dotazy:

 

2) zajištění účasti na certifikační zkoušce prováděné Institutem certifikace Svazu účetních, a.s., IČO 264 97 671 (dále jen „ICSÚ“),

3) jedna uživatelská licence k účetnímu software Poskytovatele Money S3 na dobu 12 měsíců (podmínky užívání software Money S3 se řídí samostatnými obchodními podmínkami, bez jejichž akceptace není možné software Money S3 užívat).

Uživatel se zavazuje, za zpřístupnění obsahu Svobodné účetní a poskytnutí možnosti využívání dalších služeb zaplatit Provozovateli dohodnuté Kurzovné ve výši stanovené na webových stránkách Provozovatele.

Je-li Smlouva uzavírána prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku je umístění nabízené služby na webové stránce provozované Poskytovatelem návrhem na uzavření Smlouvy.

Smlouva vzniká odesláním objednávky ke zpřístupnění Svobodné účetní Poskytovateli. Poskytovatel je povinen neprodleně potvrdit obdržení objednávky ke zpřístupnění Svobodné účetní a přijetí Kurzovného, a to na Uživatelem zadaný e-mail, přičemž v případě uzavření Smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku je přílohou tohoto potvrzení odkaz na aktuální znění Obchodních podmínek Poskytovatele. Uvedené potvrzení nemá vliv na vznik Smlouvy.

V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, je před odesláním objednávky Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které byly do objednávky vloženy, včetně možnosti Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.2 Ostatní ujednání

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vztahy a případné spory vzniklé ze vztahů založených smlouvou, podléhají výhradně právnímu řádu České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto Obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zpřístupnit Uživateli obsah Svobodné účetní a započít s poskytováním ostatních služeb teprve úplným uhrazením Kurzovného.

3. Kurzovné

Všechny ceny jsou smluvní. Na webových stránkách jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popřípadě všech dalších daní a poplatků, které musí Uživatel pro získání přístupu k obsahu Svobodné účetní a služeb zaplatit. Toto ustanovení se nedotýká případných nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na opravu zjevných písařských chyb v ceně služeb.

Není-li uvedeno jinak, činí výše kurzovného částku 9.990,- Kč vč. DPH. Tato částka se skládá z poplatku za umožnění vykonání jedné (řádné) certifikační zkoušky ICSÚ ve výši 2.160,- Kč a zbývající částky ve výši 7.830,- Kč za veškeré ostatní služby poskytované Poskytovatelem dle Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje vrátit Uživateli část kurzovného ve výši 7.830,- Kč, a to v případě, že Uživatel a) úspěšně složí certifikační zkoušku (o čemž Poskytovatele informuje ICSÚ) a současně uživatel doloží (výpisem z živnostenského rejstříku) že Uživateli vzniklo v posledních 12 měsících (před datem odeslání žádosti o vrácení kurzovného) živnostenské oprávnění k provozování živnosti vázané – „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.“ Uživatel je oprávněn požádat o vrácení části kurzovného ve lhůtě 3 měsíců ode dne úspěšného složení certifikační zkoušky, kdy marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Existenci a platnost živnostenského oprávnění Uživatele je Poskytovatel oprávněn dále ověřovat.

Pokud si akademii pořizujete se slevou, bude vám tato sleva odečtena z částky vráceného kurzovného.

4. Proces zpřístupnění obsahu Svobodné účetní a dalších služeb

4.1 Objednávka

Uživatel uzavře Smlouvu s Poskytovatelem vyplněním formuláře na webových stránkách Poskytovatele v sekci „Chci vstoupit do akademie“ a odesláním tohoto formuláře formou objednávky, kdy následně v závislosti na zvoleném způsobu úhrady Kurzovného bude Uživateli vystavena zálohová faktura na výši Kurzovného nebo bude Uživatel přesměrován na platební bránu pro platbu kartou.

Objednávku je možno odeslat pouze skrze vyplněný elektronický formulář na webových stránkách Poskytovatele.

4.2 Platební podmínky

Poskytovatel akceptuje následující platební podmínky:

  1. platba předem bankovním převodem;
  2. platba prostřednictvím systému GoPay on-line platební brány;

V případě, že Uživatel zvolí typ platby „bankovním převodem“, bude mu po odeslání objednávky vystavena zálohová faktura na výši Kurzovné v níž budou uvedeny platební údaje.

Po připsání platby na účet Poskytovatele vystaví poskytovatel o přijetí plnění fakturu s náležitostmi daňového dokladu.

Způsob platby Kurzovného si Uživatel určuje při objednávce a je pouze v jeho kompetenci. Poskytovatel neurčuje, jakým způsobem bude kurzovné hrazeno.

4.3 Dodací podmínky

Obsah Svobodné účetní je Uživateli zpřístupněn po připsání plné výše kurzovného na účet Poskytovatele. Poskytovatel zašle Uživateli na email uvedený v objednávce přihlašovací údaje do neveřejné sekce webových stránek Poskytovatele, kde bude uživateli zpřístupněn obsah Svobodné účetní. Odesláním objednávky Uživatel uděluje svůj výslovný souhlas s okamžitým zpřístupněním obsahu Svobodné účetní a započetí poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku.

K aktivaci některých služeb může být vyžadována výslovná akce uživatele na webových stránkách Poskytovatele. V takovém případě běží doba určitá, po kterou se Poskytovatel zavázal k poskytování služby ode dne aktivace dané služby nebo ode dne, který si Uživatel zvolil. Poskytovatel do 48 pracovních hodin od aktivace služby odešle Uživateli e-mail, jehož primárním účelem je předat kontaktní telefon a e-mail včetně základních instrukcí k čerpání služby.

5. Odstoupení od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku Uživatelem Spotřebitelem

5.1 Odstoupení od Smlouvy

Uživatel Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření Smlouvy. Uživatel však nemá právo odstoupit od Smlouvy

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Uživatel Spotřebitel povinen o svém odstoupení informovat Poskytovatele formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačí odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.2 Důsledky odstoupení od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

Odstoupí-li Uživatel Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem.

6. Podmínky užívání

Svobodná účetní je ve smyslu autorského zákona autorským dílem, kdy majetková práva k dílu je v souladu s autorským zákonem oprávněn vykonávat výhradně Poskytovatel.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy a z tohoto důvodu přístup k obsahu Svobodné účetní znemožnit a zastavit poskytování veškerých služeb z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze stran Uživatele.

Za podstatné porušení Smlouvy Uživatelem Poskytovatelem považuje mj. porušení podmínek užívání dle tohoto článku Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky upravují užívání jakýchkoli aktualizací Svobodné účetní, kterými Poskytovatel nahradí nebo doplní původní verzi, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, kdy by měly přednost podmínky samostatné licence.

Služby a obsah Svobodné účetní jsou určeny pouze k osobnímu a nekomerčnímu použití Uživatele a nesmí být sdíleny s žádnou třetí osobou. Během platnosti Smlouvy uděluje Poskytovatel Uživateli  omezené, nevýhradní a nepřenositelné právo přistupovat k obsahu Svobodné účetní, sledovat obsah Svobodné účetní a užívat účetní software Money S3. S výjimkou výše uvedeného se na Uživatele nepřevádějí žádná práva, oprávnění nebo výhody. Uživatel souhlasí, že služby ani obsah Svobodné účetní nebudete používat k veřejné prezentaci.

Služby může využívat současně pouze jedna osoba. V případě paralelního duplicitního přístupu ke službám pod přihlašovacími údaji jednoho Uživatele bude přístup skrze dřívější přihlášení ke službě přerušen.

Uživatel souhlasí s tím, že nebude archivovat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, zobrazovat, předvádět, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, nabízet k prodeji ani používat (jinak než v souladu s těmito Obchodními podmínkami) obsah Svobodné účetní. Uživatel se dále zavazuje, že

Uživatel, který vyplnil objednávku a na vrub jehož platební karty nebo účtu bylo uhrazeno kurzovné, nese odpovědnost za všechny aktivity, ke kterým pod danými přihlašovacími údaji Uživatele dochází.

Poskytovatel prohlašuje, že ke správná funkci webových stránek a služeb byla testována a je kompatibilní s těmito internetovými prohlížeči, kdy alespoň jedním z nich musí být zobrazovací zařízení vybaveno: Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox. Hardwarové požadavky na zobrazovací zařízení jsou dány zvoleným typem internetového prohlížeče.

 

7. Reklamace

7.1 Všeobecná ustanovení

Poskytovatel odpovídá Uživateli za vady plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Práva a povinnosti smluvních stran plynoucích pro ně z vad plnění jsou blíže upravena v tomto článku Obchodních podmínek. Uživatel je povinen seznámit se dostatečným způsobem s těmito Obchodními podmínkami před samotným uskutečněním Objednávky.

Za vadné plnění ze strany Poskytovatele se považuje pouze nedostupnost obsahu Svobodné účetní nebo služby v době plnění. Poskytovatel nenese odpovědnost za správnost a úplnost poskytnutých informací. Vzhledem ke skutečnosti, že obsah vzdělávacích videí může být časem neaktuální, vyhrazuje si Poskytovatel právo zajišťovat soulad videí s účinnou legislativou také písemným doplněním obsahu videa. Poskytnuté informace slouží pouze pro výukové účely a v žádném případě nenahrazují a nemohou být vnímány, jako odborné poradenství účetních a daňových poradců. Primárním účelem Svobodné účetní je zpřístupnit Uživateli informace na jejichž základě má Uživatel možnost osvojit si vědomosti potřebné k samostatnému účtování mikro účetních jednotek. Poskytovatel však negarantuje a neručí za to, že Uživatel bude po schopen po absolvování Svobodné účetní samostatně účtovat nebo že úspěšně absolvuje certifikační zkoušku. Nabytí potřebných vědomostí Uživatele závisí především na jeho schopnostech a dovednostech.

Poskytovatel Smlouvou garantuje dostupnost obsahu Svobodné účetní 97 % a dostupnost ostatních služeb v časech (popř. s reakční dobou) uvedenou u popisu služby.

V případě nedostupnosti obsahu Svobodné účetní nad garantovanou mez je Uživatel oprávněn požadovat náhradní plnění v podobě prodloužení doby přístupu k obsahu Svobodné účetní o dobu nedostupnosti obsahu.

Pro případ nedostupnosti ostatních služeb je Uživatel oprávněn požadovat náhradní plnění v podobě přiměřeného prodloužení doby poskytování dané služby nebo přiměřenou slevu z Kurzovného.

Zakládá-li vadné plnění Poskytovatele podstatné porušení Smlouvy, je Uživatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8. Ochrana osobních údajů

Jak Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů.

Uživatel je povinen seznámit se se Zásadami ochrany osobních údajů před samotným uskutečněním objednávky.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje aktuální, pravdivé a přesné, zároveň je povinen v případě změny v osobních údajích o těchto změnách Poskytovatele bez zbytečného odkladu informovat.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2021 přičemž jsou k dispozici v sídle Poskytovatele nebo elektronicky na webových stránkách.  Tyto Obchodní podmínky mohou být Poskytovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně obchodních podmínek na webových stránkách a zasláním zprávy s oznámením prostřednictvím emailu na adresu použitou při objednávce. Uživatel má právo takovou změnu Obchodních podmínek písemně odmítnout a smlouvu (s účinky k tomu, co dosud nebylo plněno) z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíc.

Je-li některá část těchto Obchodních podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání těchto Obchodních podmínek.

Informace týkající se účtu Uživatele (např. faktury, potvrzovací zprávy, oznámení) bude Poskytovatel zasílat pouze elektronicky, například prostřednictvím e-mailů zasílaných na adresu zadanou v objednávce nebo datovou zprávou.

Pro případ řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem platí, že se Poskytovatel s Uživatelem dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodli na místní příslušnosti soudu prvního stupně takto: Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Městský soud v Brně. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Brně.

Uživatel Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb dle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: Web: adr.coi.cz

 

 

 

 

 
731 695 911
Den otevřených dveří již za:
0 dny 0 hod. 0 min. 0 sek.
Den otevřených dveří

Zúčasněte se on-line
dne otevřených dveří

Lektor Ing. Jaroslav Veselka vám detailně představí akademii a odpoví na vaše otázky.

Ukázat termíny